MENU (C)

The Twelve Days of Christmas 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

#sanderlei #TheTwelveDaysofChristmas #ChristmasSong #lyrics #TikTok #REMIX


The Twelve Days of Christmas 「Tekst」

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

[Verse 2]
On the second day of Christmas, my true love sent to me
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 3]
On the third day of Christmas, my true love sent to me
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 4]
On the fourth day of Christmas, my true love sent to me
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 5]
On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
Five golden rings
Four calling birds
Three french hensTwo turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 6]
On the sixth day of Christmas, my true love sent to me
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 7]
On the seventh day of Christmas, my true love sent to me


Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 8]
On the eighth day of Christmas, my true love sent to me
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings


Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 9]
On the ninth day of Christmas, my true love sent to me
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 10]
On the tenth day of Christmas, my true love sent to me
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 11]
On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 12]
On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me
Twelve drummers drumming
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree


The Twelve Days of Christmas 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


[Vargu 1]
Në ditën e parë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 2]
Në ditën e dytë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 3]
Në ditën e tretë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi


Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 4]
Në ditën e katërt të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Katër zogj që thërrasin
Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 5]
Në ditën e pestë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Pesë unaza të arta


Katër zogj që thërrasin
Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 6]
Në ditën e gjashtë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Gjashtë patat A-Laying
Pesë unaza të arta
Katër zogj që thërrasin
Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe


[Vargu 7]
Në ditën e shtatë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Shtatë mjellma të rrjedhës
Gjashtë patat A-Laying
Pesë unaza të arta
Katër zogj që thërrasin
Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 8]
Në ditën e tetë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Tetë shërbyese A-Milking
Shtatë mjellma të rrjedhës


Gjashtë patat A-Laying
Pesë unaza të arta
Katër zogj që thërrasin
Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 9]
Në ditën e nëntë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Nëntë zonja që vallëzojnë
Tetë shërbyese A-Milking
Shtatë mjellma të rrjedhës
Gjashtë patat A-Laying
Pesë unaza të arta


Katër zogj që thërrasin
Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 10]
Në ditën e dhjetë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Dhjetë Lordët A-Leating
Nëntë zonja që vallëzojnë
Tetë shërbyese A-Milking
Shtatë mjellma të rrjedhës
Gjashtë patat A-Laying
Pesë unaza të arta
Katër zogj që thërrasin


Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 11]
Në ditën e njëmbëdhjetë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Njëmbëdhjetë tubacione tubash
Dhjetë Lordët A-Leating
Nëntë zonja që vallëzojnë
Tetë shërbyese A-Milking
Shtatë mjellma të rrjedhës
Gjashtë patat A-Laying
Pesë unaza të arta
Katër zogj që thërrasin


Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardhe

[Vargu 12]
Në ditën e dymbëdhjetë të Krishtlindjes, dashuria ime e vërtetë më dërgoi
Dymbëdhjetë daulle daulle
Njëmbëdhjetë tubacione tubash
Dhjetë Lordët A-Leating
Nëntë zonja që vallëzojnë
Tetë shërbyese A-Milking
Shtatë mjellma të rrjedhës
Gjashtë patat A-Laying
Pesë unaza të arta


Katër zogj që thërrasin
Tre pula franceze
Dy pëllumba breshke, dhe
Një thëllëzë në një pemë dardheSanderlei Sanderlei

#sanderlei